Beaktande av miljön

Bengtskär är ett litet, bergigt och kargt skär med en yta på ca 1,5 hektar. Vid hårt väder sköljer vågorna ibland över hela skäret. Eftersom största delen av ytan består av klippor, tål skäret bra slitaget från besökarna. Växtlighet finns endast på platser, dit man under olika tider fraktat mull. Den första mullen hämtades i samband med att fyren byggdes, enligt bevarade dokument ”för fyrbetjeningens trefnad”. Inga träd växer på ön, men där finns låg växtlighet, som gör det möjligt för ejdrarna att bygga bo.

Foto av brytande vågor och ejdrar.
Foto av ejdrar.
Foto av brytande vågor.

Vattenförsörjning

Det finns ingen brunn på ön. Som tvättvatten används regnvatten, som samlas i en stor cistern. Allt vatten som kommer från kranarna är regnvatten, och vattnet används så sparsamt som möjligt. Dricksvattnet tillverkas av havsvatten med omvänd osmos.

Avfallshantering

På Bengtskär finns ett nytt, mycket miljövänligt reningsverk för avfallsvatten. Reningsverket togs i bruk på hösten 2017. Organiskt avfall komposteras och övrigt avfall sorteras och förs till olika avfallsmottagningsplatser i skärgården.

Elförsörjning

Bengtskär är anslutet till det riksomfattande elnätet, och elektriciteten produceras med hjälp av förnybara energikällor. Stor vikt läggs vid att göra energianvändningen så effektiv som möjligt och vid att spara elektricitet.

Skyddandet av ejdrarna

På Bengtskär har det visat sig att människan är ejders bästa vän. När havsörnen på 1970-talet blev utrotningshotad, började Världsnaturfonden utfodra fåglarna genom att vintertid placera ut kött på kobbar i skärgården. Tack vare utfodringen, som pågick i tjugo år, repade sig stammen så väl, att havsörnen inte längre är utrotningshotad. Man kan till och med hävda, att stammen blivit för stor. De senaste åren har forskare slagit larm om att ejderstammen minskat katastrofalt i skärgården. Ådor (ejderhonor), som ligger oskyddade på sina bon, är ett lätt byte för örnarna, och ägg och försvarslösa ungar är smakliga munsbitar för dem.

Örnen har inga naturliga fiender, men den är rädd för människan. Därför kan ejdrarna finna en fristad på platser, där människans närvaro håller örnarna på avstånd. En sådan plats är Bengtskär. Innan renoveringen av fyren inleddes, häckade 3-5 ådor på ön. Efter att Bengtskär år 1995 öppnats som en musei- och besöksfyr, började antalet häckande fåglar öka från år till år. Våren och sommaren 2018 häckade ca 400 ådor på ön och antalet ungar som kläcktes var långt över ettusen.

Ejdrarna har under drygt 20 års tid lärt sig, att det är tryggt att bygga bo på Bengtskär. Förutom för örnar får de där vara ifred för andra fiender, såsom trutar, kråkor och minkar. De senaste åren har ejdrarna börjat stanna kvar i närheten av Bengtskär också efter att ungarna kläckts. Både ådor och ungar söker sig till natten upp på klipporna, där ungarna kryper ihop tätt intill varandra i stora, mörka dunklungor, medan ådorna håller vakt omkring dem.

Som ejderskär är Bengtskär unikt i hela världen. I maj och under första delen av juni kan intresserade besökare åka till Bengtskär från Kasnäs.

Ådorna är inte tama, de är vilda fåglar, och för att inte störa häckningen måste man visa dem hänsyn. Man får inte gå alltför nära dem, och absolut inte vidröra dem eller deras ungar, men man kan i allmänhet betrakta och fotografera dem på ett par meters håll.
Välkommen att uppleva en vår- eller försommardag bland ruvande ejdrar på Bengtskär!

Foto av ejdrar.
Foto av ejdrar.
Foto av havsörn.